Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ

Οι εγγραφές  στην Α΄ τάξη θα γίνουν από 1/6/14 έως 21/6/14.
Εφέτος εγγράφονται τα παιδιά που γεννήθηκαν το έτος 2008.

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1.   Πιστοποιητικό γεννήσεως (του τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο που είναι εγγεγραμμένο το παιδί.
2.   Το βιβλιάριο υγείας των παιδιών για να διαπιστωθεί αν έχουν γίνει τα εμβόλια.
3.   Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Σε εφαρμογή του νόμου 4229/2014, άρθρο 11, παρ. 2)
4.  Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας.
5.   Βεβαίωση παρακολούθησης του Νηπιαγωγείου.

Σημ.1. Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους το ολοήμερο σχολείο θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση, την οποία θα προμηθευθούν από το σχολείο.
Σημ.2. Οι αλλοδαποί μαθητές μπορούν να εγγραφούν στο σχολείο με πιστοποιητικό γεννήσεως της χώρας τους, οπωσδήποτε όμως μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.                                                  Ο Διευθυντής του σχολείου

                                           Aθαν. Καραπέτσας